• Túžite poznať
  príčinu, PREČO Vaše srdce nežiari šťastím?


   


                                     
                           
     
                                                                                                       
         
   

   

   

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY knihy

pre predaj elektronických a tlačených kníh na internetovej stránke www.styl-stastie.sk


I. Úvodné ustanovenia

 1. Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „Všeobecné obchodné podmienky“) sa riadia právne vzťahy medzi podnikateľským subjektom štýl-šťastie, s. r. o, so sídlom: Banšelova 14, 821 04 Bratislava-Trnávka, IČO: 46 571 485, zapísaným v registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 79845/B (ďalej len "Predávajúci") a každou osobou, ktorá je kupujúcim tovaru ponúkaného Predávajúcim na internetovej stránke Predávajúceho www.styl-stastie.sk podľa Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len "Kupujúci"), ktoré vznikajú pri kúpe uvedeného tovaru.
 2. Za tovar sa podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok považujú elektronické knihy ponúkané Predávajúcim na predaj na internetovej stránke Predávajúceho www.styl-stastie.sk (ďalej len „kniha“), ako aj tlačené knihy ponúkané Predávajúcim na predaj na internetovej stránke Predávajúceho www.styl-stastie.sk. E-kniha a tlačená kniha sa ďalej na účely týchto Všeobecných obchodných podmienok označujú spoločne, ako "kniha".
 3. Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa radia Všeobecnými obchodnými podmienkami a ustanoveniami príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov najmä Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode.
 4. Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva uzatvorená medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa knihy ponúkanej Predávajúcim na predaj na internetovej stránke Predávajúceho www.styl-stastie.eu uzavretá spôsobom podľa článku II. Všeobecných obchodných podmienok.
 5. Na Kupujúceho, ktorým je osoba nakupujúca za účelom podnikania a nie za účelom osobnej spotreby fyzických osôb, sa nevzťahujú ustanovenia čl. VI. "Nedoručené zásielky a reklamácia" a čl. VIII. " Vrátenie tovaru - odstúpenie od zmluvy" Všeobecných obchodných podmienok. Zodpovednosť za vady knihy sa v tomto prípade riadi ustanoveniami § 422 a nasl. Obchodného zákonníka.
 6. Pre získanie, správne zobrazenie a používanie e-knihy musí mať Kupujúci naištalovaný softvér Adobe Digital Edition, ktorý je voľne dostupný na internete zdarma. Kupujúci berie na vedomie, že e-knihy je možné využívať len prostredníctvom softvéru Adobe Digital Edition. Predávajúci neručí a nezodpovedá za doručiteľnosť a použiteľnosť e-knihy na zariadeniach a softvéroch odlišných od softvéru Adobe Digital Edition.

II. Registrácia zákazníka, užívateľský účet

 1. Na internetovej stránke www.styl-stastie.sk môže Kupujúci nakupovať až po zaregistrovaní. Na základe registrácie vytvorí Kupujúci na internetovej stránke www.styl-stastie.sk svoj užívateľský účet, ktorý bude ďalej využívať na nakupovanie kníh. Kupujúci je povinný pri registrácií ako aj pri nákupe na internetovej stránke www.styl-stastie.sk uvádzať vždy svoje pravdivé a správne údaje. Údaje Kupujúceho uvedené Kupujúcim v jeho užívateľskom účte a používané pri nákupe na internetovej stránke www.styl-stastie.sk sú Predávajúcim považované za správne a pravdivé.
 2. Na základe registrácie na internetovej stránke Predávajúceho budú Kupujúcemu prostredníctvom e-mailu doručované správy o novinkách a aktualitách týkajúcich sa činnosti Predávajúceho a jeho produktov. Kupujúci má možnosť odber noviniek zrušiť prostredníctvom linku v informačných emailoch Predávajúceho.

III. Spôsob objednania knihy a uzavretie kúpnej zmluvy

 1. Kupujúci si knihu vyberá prehliadaním ponuky kníh na internetovej stránke Predávajúceho www.styl-stastie.sk.
 2. Pre objednanie knihy je potrebné kliknúť ľavým tlačidlom myši na ikonu „Kúpiť knihu teraz“ alebo "Chcem e-knihu hneď" a následne vyplniť elektronický objednávkový formulár zobrazený na internetovej stránke Predávajúceho (ďalej len "zaväzná objednávka") spôsobom určeným v nasledujúcich ustanoveniach tohto článku Všeobecných obchodných podmienok.
 3. Kupujúci vyplní všetky požadované údaje uvedené v objednávke. Pred definitívnym odoslaním objednávky má Kupujúci možnosť objednávku a zadané údaje skontrolovať. Zmena vyplnených údajov je možná pomocou tlačidla ,,Späť", ktorým sa Kupujúci vráti do predošlých krokov. Pred odoslaním objednávky je Kupujúci povinný potvrdiť, že súhlasí s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami zaškrtnutím príslušného políčka. Kupujúci potvrdí objednávku tlačidlom "OK". Objednávka sa považuje za odoslanú, ak bude doručená Predávajúcemu a bude obsahovať všetky požadované údaje, t.j. dodaciu (e-mailovú) a fakturačnú adresu so všetkými v objednávkovom formulári požadovanými údajmi, e-mailový a telefonický kontakt na Kupujúceho, názov knihy a objednané množstvo. Odoslaná objednávka je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho.
 4. Odoslanou objednávkou je Kupujúci viazaný a môže ju odvolať len v prípade, ak toto odvolanie dôjde Predávajúcemu skôr, ako Predávajúci odošle e-mail s akceptáciou objednávky Kupujúcemu.
 5. Predávajúci odošle na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v objednávke e-mail s akceptáciou objednávky Kupujúceho (ďalej len "akceptácia"), a to okamžite po doručení objednávky. Prípadné ďalšie podrobnosti súvisiace s vybavením objednávky a dodaním knihy môže Predávajúci dohodnúť s Kupujúcim aj telefonicky.
 6. Kúpna zmluva je uzavretá doručením akceptácie Predávajúceho Kupujúcemu.

IV. Cena a platobné podmienky

 1. Kupujúci je povinný za objednanú knihu, ktorej objednávka bola akceptovaná Predávajúcim, riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu spôsobom podľa bodu 3. tohto článku Všeobecných obchodných podmienok platnú v čase odoslania objednávky Predávajúcemu.
 2. Kúpna cena knihy je cena uvedená na internetovej stránke Predávajúceho www.styl-stastie.sk v čase odoslania objednávky Kupujúceho Predávajúcemu. Kúpna cena knihy uvedená na internetovej stránke Predávajúceho www.styl-stastie.sk je konečná. Predávajúci je platcom DPH.
 3. Kúpnu cenu hradí Kupujúci bezhotovostným prevodom na bankový účet Predávajúceho uvedený v časti Platobné údaje podľa emailu Potvrdenie objednávky knihy. Splatnosť je 7 dní od doručenia potvrdenia objednávky na email kupujúceho.
 4. Kúpnu cenu môže Kupujúci uhradiť aj prostredníctvom kliknutia na link banky uvedenej v e-maili Potvrdenie objednávky knihy.
 5. Faktúra na kúpnu cenu vystavená Predávajúcim, ktorá bude zaslaná Kupujúcemu e-mailom alebo poštou, slúži zároveň i ako dodací list.
 6. Faktúra pre uplatnenie daňového výdavku bude na požiadanie Kupujúceho zaslaná poštou.

V. Podmienky dodania knihy, dodacia lehota

 1. Kniha bude Kupujúcemu dodaná prostredníctvom elektronickej pošty v lehote 48 hodín od pripísania platby celej sumy kúpnej ceny objednanej knihy na bankový účet Predávajúceho spôsobom stanoveným v bode IV. 3. týchto Všeobecných obchodných podmienok. Dodanie tlačenej knihy kupujúcemu sa uskutočňuje odoslaním tlačenej knihy na dodaciu adresu uvedenú kupujúcim v záväznej objednávke. O presnom dni expedície tlačenej knihy a dni dodania tlačenej knihy bude kupujúci informovaný, a to zaslaním e-mailovej správy.
 2. V prípade, že objednanú knihu nie je možné z akýchkoľvek dôvodov dodať v uvedenom termíne, bude Predávajúci Kupujúceho o tejto skutočnosti bezodkladne informovať spolu s informáciou o náhradnom termíne dodania.
 3. Ak Predávajúci objednanú knihu nemôže dodať a Kupujúci s Predávajúcim sa nedohodli na náhradnom plnení, je Predávajúci povinný vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu Kupujúcemu do 15 dní od uplynutia lehoty na dodanie knihy.
 4. Dodanie knihy sa uskutočňuje v pracovných dňoch. V prípade, že dodacia lehota pripadne na víkend alebo sviatok, bude kniha Kupujúcemu dodaná v najbližší nasledujúci pracovný deň.

VI. Podmienky použitia kupónu

 1. Spolu s objednanou knihou dodá Predávajúci Kupujúcemu aj kupón, na základe ktorého je Kupujúci oprávnený kontaktovať Predávajúceho so žiadosťou o prekonzultovanie informácií obsiahnutých v knihe, klásť Predávajúcemu otázky týkajúce sa obsahu knihy, ujasniť si či overiť svoj výber (ďalej len „Kupón“). Každý Kupón obsahuje variabilný symbol, ktorého prvé štyri číslice predstavujú rok a mesiac vydania Kupónu a jeho dodania Kupujúcemu. Platnosť Kupónu je jeden kalendárny rok odo dňa jeho vydania a dodania Kupujúcemu.
 2. Kupujúci je oprávnený Kupón použiť na účel špecifikovaný v bode 1. tohto článku počas doby platnosti Kupónu. V prípade, ak má Kupujúci záujem o využitie Kupónu je potrebné, aby Kupujúci kontaktoval Predávajúceho e-mailom na e-mailovú adresu Predávajúceho info@styl-stastie.eu a dohodol s ním termín konzultácie. Konzultácia s Predávajúcim sa uskutoční prostredníctvom programu Skype. Všetky potrebné údaje o termíne konzultácie a Skype účte Predávajúceho poskytne Predávajúci Kupujúcemu e-mailom. Kupón oprávňuje Kupujúceho na jednu konzultáciu s Predávajúcim v trvaní 1 hodiny.

VII. Nedoručené zásielky a reklamácia

 1. Predávajúci poskytuje na knihy záruku podľa ustanovenia § 620 Občianskeho zákonníka. Ak nie je v ponuke kníh na internetovej stránke Predávajúceho www.styl-stastie.sk uvedené inak, záručná doba je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia knihy Kupujúcim.
 2. Poskytnutá záruka sa vzťahuje na také vady knihy, ktoré neboli spôsobené neodborným zaobchádzaním, používaním knihy v rozpore s jej účelom alebo neoprávnenými zásahmi do obsahu knihy Kupujúcim alebo tretími osobami. Pokiaľ ide o e-knihu, záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené tým, že Kupujúcemu nebola e-kniha doručená alebo ju nemôže používať z dôvodu, že nemá na svojom počítači naištalovaný softvér Adobe Digital Edition.
 3. V prípade, že Kupujúcemu nebude doručená ním objednaná a zaplatená kniha v lehote podľa bodu V. 1. týchto Všeobecných obchodných podmienok, je Predávajúci povinný na základe žiadosti Kupujúceho, doručenej Predávajúcemu prostredníctvom elektronickej pošty, bez zbytočného odkladu, najneskôr v najbližší nasledujúci pracovný deň, doručiť e-knihu Kupujúcemu resp. odoslať tlačenú knihu na adresu uvedenú Kupujúcim v záväznej objednávke.
 4. V prípade, že sa v priebehu záručnej doby vyskytne vada, pre ktorú nemôže byť zakúpená e-kniha riadne používaná alebo môže byť používaná len čiastočne, a je možné túto vadu odstrániť, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady. Namiesto odstránenia vady môže Kupujúci požadovať výmenu e-knihy resp. doručenie verzie rovnakej e-knihy bez vád, alebo ak sa vada týka len niektorej súčasti e-knihy, výmenu vadnej súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu e-knihy alebo závažnosť vady. V prípade vady, ktorú nie je možné odstrániť a ktorá bráni tomu, aby mohla byť e-kniha riadne používaná ako e-kniha bez vady a v prípadoch stanovených príslušným právnym predpisom, má Kupujúci právo na výmenu e-knihy resp. doručenie verzie rovnakej e-knihy bez vád alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva má Kupujúci i v prípade, ak ide síce o odstrániteľné vady, e-kniha však nemôže byť riadne užívaná z dôvodu opätovného vyskytnutia sa vady alebo z dôvodu väčšieho počtu vád na zakúpenej e-knihe.
 5. Prípadnú nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tlačenej knihy je Kupujúci povinný oznámiť Predávajúcemu do 48 hodín od prevzatia tlačenej knihy, a to e-mailom na e-mailovú adresu Predávajúceho: info@styl-stastie.eu. Neskoršie reklamácie nekompletnosti zásielky alebo mechanického poškodenia tlačenej knihy nebudú uznané. V prípade, ak sa v priebehu záručnej doby vyskytne na tlačenej knihe vada, pre ktorú nie je možné tlačenú knihu riadne používať ako knihu bez vady, má Kupujúci právo požadovať výmenu tlačenej knihy alebo právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.
 6. Reklamáciu môže Kupujúci uplatniť odoslaním písomného oznámenia o vadách knihy na e-mailovú adresu Predávajúceho: info@styl-stastie.sk. Písomné oznámenie o vadách knihy musí obsahovať minimálne popis vady, popis akým spôsobom sa vada knihy prejavuje a zvolený spôsob vybavenia jeho reklamácie. Spolu s oznámením o vadách je Kupujúci povinný doručiť/vrátiť Predávajúcemu zakúpenú knihu vykazujúcu vady (v prípade e-knihy na adresu: info@styl-stastie.sk a v prípade tlačenej knihy na adresu sídla Predávajúceho: Stolárska 46, 831 06 Bratislava). K oznámeniu o vadách je Kupujúci povinný priložiť kópiu faktúry, ktorou Predávajúci fakturoval Kupujúcemu kúpnu cenu knihy. Reklamácia knihy je uplatnená a reklamačné konanie je začaté dňom doručenia e-mailovej správy obsahujúcej oznámenie o vadách e-knihy s obsahom a prílohou podľa tohto bodu Predávajúcemu resp. doručením tlačenej knihy Predávajúcemu.
 7. Predávajúci resp. ním poverený pracovník Predávajúceho určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu knihy, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 8. Predávajúci vydá/doručí Kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie knihy vo forme e – mailovej správy, v ktorej je povinný presne označiť vady knihy v súlade s ust. § 18 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa a poučiť Kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka.
 9. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
  1. výmena e-knihy/tlačenej knihy resp. doručenie verzie rovnakej e-knihy bez vád
  2. vrátením kúpnej ceny e-knihy/tlačenej knihy,
  3. vyplatením primeranej zľavy z ceny e-knihy/tlačenej knihy,
  4. odôvodneným zamietnutím reklamácie e-knihy/tlačenej knihy.
 10. Reklamáciu je možné kladne vybaviť v prípade preukázania nasledujúcich skutočností:
  1. že sa vada vyskytla v záručnej dobe; za účelom preukázania tejto skutočnosti predloží Kupujúci doklad o kúpe knihy,
  2. že je kniha vadná, za týmto účelom Kupujúci doručí/vráti vadnú knihu Predávajúcemu.
 11. Ak nebude ktorákoľvek z uvedených podmienok riadne splnená nebude reklamácia knihy uznaná ako oprávnená.
 12. Reklamácie sú vybavované bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má Kupujúci rovnaké práva, ako keby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť.
 13. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie Kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie prostredníctvom e-mailu.

VIII. Vrátenie tovaru - odstúpenie od zmluvy

 1. V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení (zákon č. 108/2000 Z. z.) má Kupujúci právo od uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia knihy, pričom je nevyhnutné, aby oznámenie Kupujúceho o odstúpení od zmluvy a zakúpená kniha boli Predávajúcemu doručené v uvedenej lehote.
 2. Kupujúci je povinný e-knihu vrátiť odoslaním e-knihu späť na e-mailovú adresu Predávajúceho info@styl-stastie.sk a tlačenú knihu odoslaním na korešpodenčnú adresu Predávajúceho: Stolárska , 831 06 Bratislava.
 3. Predávajúci vrátenú knihu skontroluje. Pokiaľ bola kniha vrátená nepoškodená/funkčná a užívania schopná, vráti Predávajúci Kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu knihy v lehote do 15 dní od odstúpenia Kupujúceho od zmluvy, a to prevodom zaplatenej sumy na účet Kupujúceho. Pokiaľ by bola vrátená kniha čiastočne alebo úplne poškodená/nefunkčná, vyhradzuje si Predávajúci právo na náhradu škody, ktorú je oprávnený započítať oproti kúpnej cene. To neplatí, ak bola kniha vrátená z dôvodu, že mala vady, na ktoré sa vzťahuje záruka.
 4. Pri porušení podmienok pre odstúpenie od zmluvy alebo riadneho vrátenia knihy je Predávajúci oprávnený uplatniť si u Kupujúceho náhradu škodu, ktorá mu tým vznikla podľa príslušných právnych predpisov.

IX. Ostatné ustanovenia

 1. Kupujúci berie v plnom rozsahu na vedomie, že knihy sú dielom v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (ďalej len „autorský zákon“) a ich obsah je chránený autorským zákonom. Kupujúci nie je oprávnený akýmkoľvek spôsobom knihy kopírovať, šíriť, predávať, prenajímať, požičiavať, ani iným spôsobom distribuovať, ani umožniť užívanie kníh tretím osobám alebo iným spôsobom sprístupniť obsah alebo akúkoľvek časť obsahu kníh tretím osobám, ani odstraňovať popisy alebo označenia týkajúce sa autorských práv uvedené v obsahu knihy. Kupujúci nesmie obchádzať, modifikovať, znefunkčniť či odstraňovať ochranu, ktorá chráni obsah knihy. Kupujúci nesmie vykonávať žiadne úkony, ktoré smerujú alebo ktorých výsledkom by bolo porušenie vyššie uvedených povinností Kupujúceho a zaväzuje sa, že nebude nabádať, napomáhať alebo akýmkoľvek spôsobom oprávňovať tretiu osobu, aby tak činila. Kupujúci v plnom rozsahu zodpovedá za škodu spôsobenú porušením jeho povinností podľa tohto bodu.
 2. Kupujúci rovnako berie na vedomie, že zakúpením knihy nedochádza k prevodu osobnostných ani majetkových práv autora knihy.
 3. Postup správnej inštalácie knihy je uvedený na internetovej stránke Predávajúceho www.styl-stastie.sk, v sekcii „O knihe“.

X. Záverečné ustanovenia

 1. Všeobecné obchodné podmienky sú záväzné odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke Predávajúceho.
 2. Všeobecné obchodné podmienky platia v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené na internetovej stránke Predávajúceho v deň odoslania objednávky Kupujúcim.
 3. Odoslaním objednávky potvrdzuje Kupujúci Predávajúcemu, že akceptuje výšku ceny za objednanú knihu a tieto Všeobecné obchodné podmienky Predávajúceho v znení platnom k momentu odoslania objednávky.
 4. Kupujúci odoslaním objednávky udeľuje Predávajúcemu v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov súhlas na spracovávanie jeho osobných údajov uvedených v objednávke v informačnom systéme Predávajúceho za účelom plnenia kúpnej zmluvy uzatváranej podľa Všeobecných obchodných podmienok a za účelom ponúkania služieb a produktov Predávajúceho, zasielaní informácií o činnosti Predávajúceho, a to aj elektronickými prostriedkami (najmä e-mail, SMS správy). Kupujúci udeľuje Predávajúcemu súhlas na spracovanie jeho osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko (obchodné meno), ulica, číslo domu, PSČ a názov obce (mesta), u podnikateľov IČO a DIČ (IČ DPH), e-mailová adresa prípadne telefónne číslo. Predávajúci nevyžaduje žiadne informácie osobného charakteru (číslo občianskeho preukazu, rodné číslo, vek, národnosť, pohlavie, rodinný stav, príjem Kupujúceho), ktoré by mohli byť akokoľvek zneužité treťou osobou. Súhlas Kupujúci udeľuje na dobu do jeho odvolania. Kupujúci má právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním písomného oznámenia vyššie uvedenú poštovú adresu Predávajúceho. Kupujúci udeľuje súhlas dobrovoľne. Kupujúci prehlasuje, že osobné údaje uvedené v objednávke sú pravdivé. Aktualizáciu osobných údajov môže registrovaný Kupujúci uskutočniť priamo v on-line režime na internetovej stránke Predávajúceho pred potvrdením zadaných údajov v Záväznej objednávke alebo zaslaním emailu Predávajúcemu.
 5. Predávajúci je viazaný svojou ponukou kníh vrátane ich ceny od odoslania akceptácie Kupujúcemu až do doby dodania knihy Kupujúcemu, pokiaľ neustanovuje niektoré ustanovenie Všeobecných obchodných podmienok v osobitnom prípade inak. Odoslanou objednávkou je Kupujúci viazaný do doby stanovenej na dodanie knihy.
 6. Kúpnu zmluvu podľa podmienok uvedených vo Všeobecných obchodných podmienkach je možné uzavrieť v slovenskom jazyku.
 7. Kupujúci si môže pri potvrdzovaní údajov v Záväznej objednávke, alebo registráciou zvoliť možnosť pravidelného doručovania informácií o ponukách, akciách a službách Predávajúceho a iných novinkách na internetovej stránke Predávajúceho www.styl-stastie.sk. Objednávateľ môže zasielanie kedykoľvek odvolať zaslaním spätného e-mailu o tom, že si neželá zasielanie takýchto správ. Kupujúci sa môže kedykoľvek obrátiť na Predávajúceho so svojimi ďalšími otázkami a pripomienkami týkajúcimi sa ponuky alebo služieb Predávajúceho.
 8. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto Všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.
 9. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných nákupných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných nákupných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke www.styl-stastie.sk.
 10. Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 10. 12. 2013.

štýl-šťastie, s. r. o.

Tel.: 0902 917 757

info@styl-stastie.sk

Najpopulárnejšie články

Obľúbené príbehy

Pridajte saPrihlásiť sa na odber

Kroky šťastného života